RAHIM HOTEK

Finance Manager

+46 738 12 11 77
rahim.hotek(at)mobileheights.org